Algemene voorwaarden

Artikel 1

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Keurslager De Haas en afnemer, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer. 
 2. Keurslager De Haas behoudt zich het recht voor, deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen. 
 3. Door het gebruik van de internetsite van Keurslager De Haas  en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 
 4. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten, welke vermeld staan op de website of in de winkel.  Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 
 5. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
 6. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Keurslager De Haas  is ingestemd. 
 7. Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Keurslager De Haas  in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
 8. Keurslager De Haas  is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper. 
   

Artikel 2

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 

 1. Alle aanbiedingen van Keurslager De Haas zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Keurslager De Haas  is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 
 2. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Keurslager De Haas  heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. 
 3. Een overeenkomst via de website komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. 
 4. Koper en Keurslager De Haas  komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Keurslager De Haas  gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 
 5. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Keurslager De Haas garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 
 6. Voor verkopen buiten de webshop om geldt dat alle aanbiedingen van de zijde van de leverancier herroepelijk zijn, tenzij een aanbieding een termijn voor de aanvaarding inhoudt. De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van de aanbieding door de afnemer aan de leverancier. 
   

Artikel 3

 1. Alle prijzen op de site zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (tenzij anders vermeld), maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten en servicekosten, tenzij anders vermeld in de op het Product betrekking hebbende informatie. 
 2. Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding. 
 3. De Koper is de prijs verschuldigd die Keurslager De Haas  in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Keurslager De Haas  worden gecorrigeerd. 
 4. Verzendkosten en servicekosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. 
 5. De overeengekomen prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande aankondiging door de leverancier worden gewijzigd. In geval van prijsverhoging is de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 
   

Artikel 4

Levering en leveringstijd 

 1. Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. De op de Internetsite aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Keurslager De Haas kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 
 2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. 
 3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper. 
 4. Keurslager De Haas  is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door de Keurslager De Haas  gedragen. 
   

Artikel 5

Ruilen en herroepingsrecht 

 1. Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen voor rekening en risico van de afnemer, onverschillig of de afnemer deze persoonlijk in ontvangst neemt dan wel degene die geacht wordt de afnemer te vertegenwoordigen. 
 2. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren De afnemer dient, op straffe van verval van rechten, reclames omtrent het gewicht en/of uiterlijk waarneembare gebreken schriftelijk (per fax per telegram of per telex) binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan de leverancier mee te delen. 
 3. De afnemer dient op straffe van verval van rechten, reclames omtrent andere dan de in lid 1 genoemde gebreken binnen bekwame tijd nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan de leverancier mee te delen. 
 4. De afnemer heeft geen recht op reclame bij een regulier gewichtsverlies welke het gevolg is van indroging en, afhankelijk van de aard van het product, de binnen de branche gangbare normen niet te boven gaat. 
 5. Aan de leverancier moet de gelegenheid worden geboden elke reclame op zijn juistheid te controleren. 
 6. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper. 
 7. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Keurslager De Haas  ter harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product. 
 8. Onverminderd overige toekomende rechten is de leverancier gemachtigd om, indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de geleverde goederen tot zich te nemen. 
 9. Ingeval de door de leverancier geleverde goederen worden bewerktof vermengd met goederen van de afnemer of van derden, wordt de leverancier eigenaar van de bewerkte of verwerkte goederen of van de met de geleverde goederen vermengde goederen totdat de afnemer aan alle op hem rustende verplichtingen heeft voldaan. 
 10. Indien er goede twijfel bij de leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, is de leverancier bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De afnemer is tevens aansprakelijk voor de door de leverancier door deze vertraagde aflevering geleden schade. 
   

Artikel 6

Aansprakelijkheid 

 1. Keurslager De Haas  kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Keurslager De Haas  nimmer aansprakelijk voor gevolg van bedrijfsschade, indirecte schade,winst en omzetderving. 
 2. Indien Keurslager De Haas , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Keurslager De Haas  is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak en/of personenschade.
 3. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Keurslager De Haas  komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Keurslager De Haas , behoudens opzet of grove schuld. 
 4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Keurslager De Haas  ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. 
 5. De Koper is gehouden Keurslager De Haas te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Keurslager De Haas  mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 
 6. Het is mogelijk dat Keurslager De Haas  op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Keurslager De Haas  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 
 7. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Keurslager De Haas  ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. 
 8. De leverancier is nimmer tot enig andere schadevergoeding gehouden voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade aan derden, dan tot het bedrag waarvoor de leveranciers in de branche zich, naar algemeen aanvaarde normen van aansprakelijkheidsverzekeringen, plegen te verzekeren, behoudens opzet of grove schuld en voor zover zulks niet strijdig is met bepalingen van dwingend recht. 
   

Artikel 7

Overmacht 

 1. De verplichting tot levering vervalt in geval van overmacht, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
 2. Van overmacht van de zijde van de leverancier is sprake indien de leverancier na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen van hogerhand, molest, oproer, sabotage, werkstaking, gebrek aan arbeidskrachten, brand, explosie, bluswerken, rook, inbraak, diefstal, vermissing, inzakking, instorting, inwatering, vochtigheid, beschadiging of tenietgaan door ratten, muizen en ander gedierte, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicofactor van de leverancier ontstaan. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 
 3. Als overmacht zal eveneens worden aangemerkt niet of niet tijdige levering door derden van wie de leverancier de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken. 
   

Artikel 8

Betaling 

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
 2. Contant bij aflevering of op rekening (indien overeengekomen), Keurslager De Haas  kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 
 3. In het geval door Keurslager De Haas  een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. 
 4. Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. 
 5. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Keurslager De Haas  als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. 
 6. In geval van niet-tijdige betaling is Keurslager De Haas  bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 
   

Artikel 9

Intellectuele eigendom 

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Keurslager De Haas , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
 2. Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Keurslager De Haas , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. 
   

Artikel 10

Persoonsgegevens 

 1. Keurslager De Haas  zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement. 
 2. Keurslager De Haas  neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
   

Artikel 11

 1. Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met de overeenkomsten als bedoeld in deze algemene voorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.
   

Artikel 12

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten

Klantbeoordeling gemiddeld 8.4